Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Xây dựng cầu đường

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường

(Road and Bridge Engineering)

STT

Tên học phần

Số 
tiết

Tổng

Phân phối

Phân bổ thời lượng dạy học

 số

Chi tiết

(đvht)

ĐVHT

LT

TH

HK I

HK II

HK III

HK IV

A

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

420

22

17

5

210

195

 

 

1

Giáo dục chính trị

75

5

4

1

 

75

 

 

2

Ngoại ngữ

90

5

4

1

75

 

 

 

3

Tin học

60

3

2

1

 

60

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30

2

2

 

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

 

60

 

 

6

Giáo dục quốc phòng - an ninh

75

3

2

1

75

 

 

 

7

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

2

 

30

 

 

 

B

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

630

39

36

3

225

90

285

30

8

Vẽ kỹ thuật

60

3

2

1

60

 

 

 

9

Vẽ Autocad

30

1

 

1

 

 

30

 

10

Cơ lý thuyết

45

3

3

 

45

 

 

 

11

Sức bền vật liệu

45

3

3

 

 

45

 

 

12

Vật liệu xây dựng

60

3

2

1

60

 

 

 

13

Địa chất - Cơ học đất

60

4

4

 

 

 

60

 

14

Thuỷ lực - Thuỷ văn

45

3

3

 

 

 

45

 

15

Trắc địa

60

4

4

 

60

 

 

 

16

Cơ học kết cấu

45

3

3

 

 

45

 

 

17

Kết cấu công trình

75

5

5

 

 

 

75

 

18

Máy xây dựng

45

3

3

 

 

 

45

 

19

An toàn lao động

30

2

2

 

 

 

30

 

20

Bảo vệ môi trường GTVT

30

2

2

 

 

 

 

30

D

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN MÔN

375

25

25

 

 

60

210

105

21

Nền móng

45

3

3

 

 

 

45

 

22

Thiết kế đường ô tô

60

4

4

 

 

60

 

 

23

Thiết kế cầu

60

4

4

 

 

 

60

 

24

Thiết kế và xây dựng cống

30

2

2

 

 

 

30

 

25

Xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô

75

5

5

 

 

 

75

 

26

Xây dựng cầu

75

5

5

 

 

 

 

75

27

Dự toán xây dựng cơ bản

30

2

2

 

 

 

 

30

E

THỰC TẬP CƠ BẢN

660

12

 

12

 

 

 

 

28

Thực hành trắc địa

80

2

 

2

80

 

 

 

29

Thực tập tay nghề cơ bản

120

2

 

2

 

 

120

 

30

Thực tập khảo sát thiết kế đường

160

3

 

3

160

 

 

 

31

 Thực tập nghề xây dựng cầu đường

300

5

 

5

 

 

 

300

F

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

300

5

 

5

 

 

 

300

 

Tổng cộng

2385

103

78

25

435

345

495

435


Thông tin khác