Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam

Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam

1. Nguyễn Văn Ngôn*, Kết cấu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mặt cắt chữ U và khả năng ứng dụng cho các cầu trên đường bộ tại Việt Nam, Chuyên san Kỹ thuật và Công nghệ, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 122 (8A), tr. 81-89.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế

Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế

7. Nguyễn Thanh Khanh*, Nguyễn Thị Minh Hòa**, Thực trạng quản lý chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập: Cơ hội và thách thức", Tập 2, tr. 943-954.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946

10. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**,Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong hiến pháp 1946. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh với hiến pháp 1946", Trường Đại học Sư phạm Huế & Bảo tàng Hồ Chí Minh, tháng 5, trang 80.
* Trường Cao đẳng Giao thông Huế
** Trường Đại học Phú Xuân