Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2025

Ts.Nguyễn Thanh Khanh Chủ tịch
ThS. Trương Diên Thọ Phó chủ tịch
ThS. Nguyên Văn Sơn Thư ký
ThS. Ngô Sĩ Các Thành viên
Tô ngọc Bằng Thành viên
ThS. Nguyễn Hữu Trí Thành viên
Ths. Nguyễn Anh Tài Thành viên
Trần Ngọc Sự Thành viên
Ngô Quý Hưng Thành viên
Lê Quang Hoàng Thành viên
Hoàng Tiến Dũng Thành viên
Hoàng Hùng Thành viên
Lê Thị Bạch Dương Thành viên
ThS. Nguyễn Đặng Phước Lâm Thành viên
ThS. Trần Lê Uyên Phương Thành viên


Thông tin khác