Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kế toán doanh nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp

(Business Accounting)

TT

Tên học phần

Tổng số
tiết

ĐV
HT

Phân bổ thời gian

HKI

HKII

HKIII

HKIV

A

CÁC HỌC PHẦN CHUNG

420

22

285

150

 

 

I

Học phần bắt buộc

390

20

255

150

 

 

1

Giáo dục chính trị

75

5

90

 

 

 

2

Ngoại ngữ

90

5

 

90

 

 

3

Tin học

60

3

60

 

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30

2

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60

2

 

60

 

 

6

Giáo dục quốc phòng - an ninh

75

3

75

 

 

 

II

Học phần tự chọn
(Chọn 1 trong 3 học phần)

30

2

30

 

 

 

7

1. Kỹ năng giao tiếp

30

2

30

 

 

 

 

2. Khởi tạo doanh nghiệp

30

2

30

 

 

 

 

3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30

2

30

 

 

 

B

CÁC HỌC PHẦN CƠ SỞ

480

31

95

180

135

 

8

Kinh tế chính trị

45

3

45

 

 

 

9

Luật kinh tế

45

3

 

45

 

 

10

Quản trị doanh nghiệp

45

3

 

 

45

 

11

Kinh tế vi mô

45

3

45

 

 

 

12

Marketing

45

3

 

45

 

 

13

Lý thuyết thống kê

45

3

 

45

 

 

14

Soạn thảo văn bản

45

2

 

 

45

 

15

Nguyên lý hoạch toán, kế toán

75

5

5

 

 

 

16

Lý thuyết tài chính

45

3

 

45

 

 

17

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

45

3

 

 

45

 

C

CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH

510

30

 

90

240

195

18

Kế toán doanh nghiệp 1

90

5

 

90

 

 

19

Kế toán doanh nghiệp 2

90

5

 

 

90

 

20

Tài chính doanh nghiệp

75

5

 

 

90

 

21

Phân tích HĐKD

60

3

 

 

 

60

22

Kế toán máy

60

3

 

 

60

 

23

Kế toán thuế

45

3

 

 

 

45

24

Kế toán h.chính s.nghiệp

45

3

 

 

 

45

25

Kiểm toán

45

3

 

 

 

45

D

CÁC HỌC PHẦN THỰC TẬP

840

20

 

 

240

720

26

Thực tập cơ bản

180

6

 

 

240

 

27

Thực tập nghiệp vụ

180

6

 

 

 

240

28

Thực tập tốt nghiệp

480

8

 

 

 

480

 

Tổng cộng

2250

103

380

420

615

915


Thông tin khác