Đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao!

Kinh doanh vận tải đường bộ

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên ngành: Kinh doanh vận tải đường bộ

 (Haulage Business)

TT

Tên học phần

Tổng số tiết
/đvht

Phân bổ thời lượng dạy học (đvht)

HKI

HKII

HKIII

HKIV

I

Các học phần chung

435/22

315

120

 

 

Học phần bắt buộc

405/20

285

120

 

 

1

Chính trị

90/5

90

 

 

 

2

Tiếng Anh

90/5

90

 

 

 

3

Tin học

60/3

 

60

 

 

4

Giáo dục pháp luật

30/2

30

 

 

 

5

Giáo dục thể chất

60/2

 

60

 

 

6

Giáo dục quốc phòng

75/3

75

 

 

 

 

Học phần tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần)

30/2

30

 

 

 

1

Kỹ năng giao tiếp

30/2

30

 

 

 

2

Khởi tạo doanh nghiệp

30/2

30

 

 

 

3

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

30/2

30

 

 

 

II

Các học phần cơ sở

450/27

150

255

45

 

1

Kinh tế chính trị

45/3

45

 

 

 

2

Luật doanh nghiệp

45/3

 

 

45

 

3

Quản trị học

60/4

 

60

 

 

4

Kinh tế vi mô

45/3

45

 

 

 

5

Marketing vận tải

45/3

 

45

 

 

6

Nghiệp vụ vận tải

60/3

 

60

 

 

7

Soạn thảo văn bản

45/2

 

45

 

 

8

Nguyên lý kế toán

60/3

60

 

 

 

9

Địa lý kinh tế

45/3

 

45

 

 

III

Các học phần chuyên môn

555/29

 

60

255

240

1

Khai thác phương tiện vận tải

75/4

 

 

75

 

2

Tổ chức QL DNVT

90/5

 

 

90

 

3

Kinh tế vận tải 

90/5

 

 

90

 

4

Phân tích HĐKD

60/3

 

 

 

60

5

Thống kê vận tải

60/3

 

60

 

 

6

Kế toán DNVT

90/4

 

 

 

90

7

Tổ chức vận tải hàng hóa

90/5

 

 

 

90

IV

Thực tập Thực tập cơ bản

450/10

 

 

450

 

V

Thực tập tốt nghiệp

540/12

 

 

 

540

Tổng cộng (đvht)

2430/100

465

435

750

780


Thông tin khác