Địa chỉ:

  • Tầng I, Nhà E, cơ sở 1 Trường Cao đẳng Giao thông Huế.

 


Điện thoại:  0543 823044 - nhánh 115

 

Giám đốc:  ThS. Lê Quang Kính

Chức năng:

  • Giúp Ban Giám hiệu về công tác quản lý kỹ thuật ô tô, giảng dạy thực hành cơ khí, sửa chữa ô tô hệ Trung cấp , Cao đẳng chuyên nghiệp và bảo dưỡng sửa chữa ô tô.

 

Họ và tên: Lê Quang Kính
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Lê Trọng Dũng
Năm sinh: 1985
Chức vụ: Phó Giám đốc
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Nguyễn Quốc Cát
Năm sinh: 1968
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Trần Xuân Cầm
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên: Trần Hải Minh
Năm sinh: 1984
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Châu Quốc Phong
Năm sinh: 1970
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên: Trần Văn Thịnh
Năm sinh: 1966
Chức vụ: Nhân viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Phan Tấn Đàn
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Giảng viên bộ môn Cơ khí
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu