Họ và tên: Nguyễn Anh Tài
Năm sinh: 1971

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại:  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hoạt động khoa học, sáng kiến

    • Nguyễn Anh Tài, Lưu Anh Báu. 2009. Xử lý chống thấm tầng III nhà A. Loại C

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu