PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

Quá trình hình thành và phát triển

  • Năm 1993, thành lập Phòng Tổ chức – Giáo vụ.
  • Năm 2005, sáp nhập Ban Hành chính – Quản trị với Phòng Tổ chức – Giáo vụ, từ đó thành lập Phòng Tổ chức – Hành chính và Phòng Đào tạo.

Địa chỉ:____          Tầng I nhà A, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Giao thông Huế
 __________           365 Điện Biên Phủ, p. Trường An, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại:           0543. 823044 - Nhánh 107

Trưởng phòng:   Cử nhân Nguyễn Anh Tài

Phó Trưởng phòng:   Cử nhân Nguyễn Văn Sơn

 

Họ và tên: Nguyễn Anh Tài
Năm sinh: 1971
Chức vụ: Trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Họ và tên:  Nguyễn Văn Sơn
Năm sinh: 1979
Chức vụ: Phó trưởng phòng
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Năm sinh: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Võ Thị Ngọc Anh
Năm sinh: 1965
Chức vụ: Chuyên viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Họ và tên:  Nguyễn Phương Long
Năm sinh: 1989
Chức vụ: Giáo viên
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu