1. Hoàng Hùng*, Trần Văn Hòa**, Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung, 1(51), tr. 3-11.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

2. Nguyễn Xuân Trung*, Đào tạo lái xe ô tô từ góc nhìn giáo dục nghề nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 2(123), tr. 10-13.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

3. Nguyễn Xuân Trung*, Nghiên cứu về lựa chọn nghề nghiệp của học sinh lớp 12: Còn rời rạc và ít ỏi, Tạp chí Khoa học Giáo dục nghề nghiệp, 54, tr. 20-26


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

4. Nguyễn Xuân Trung*Nguyễn Thị Ngọc Huyền*, Phân tích sự lựa chọn ngành học của học sinh lớp 12 theo mô hình RIASEC của Holland, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 4(125), tr. 37-40.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

5. Nguyễn Thanh Khanh*, Trịnh Văn Sơn**, Nguyễn Thị Minh Hòa**, Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả quản lý chất lượng đào tạo nghề lái xe ô tô trong các cơ sở đào tạo ở khu vực Bình Trị Thiên, Chuyên san Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, 5A(127), tr. 73-85.* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

* Trường Đại học Kinh tế Huế

6. Nguyễn Xuân Trung*, Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn nghề của học sinh lớp 12 và những khác biệt theo hướng lựa chọn, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, ĐB 1, tr. 191-196.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế