18. Nguyễn Xuân Trung*Xác định, thông báo và đánh giá mục tiêu bài học trong dạy nghề: Thực trạng và giải phápTạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, 21(04), tr. 113-122.


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế 

 

 

Tóm tắt

Xác định, thông báo và đánh giá mục tiêu bài học là các công việc có tính quyết định đến hiệu quả dạy học, hình thành năng lực cho người học. Khi soạn giáo án, giáo viên mô tả năng lực đó bằng ba yếu tố kiến thức, kỹ năng, thái độ theo trình tự và các cấp độ tương ứng với nhau. Đầu giờ học, giáo viên phải thông báo mục tiêu bài học để người học có định hướng và chủ động học tập. Trong tiến trình dạy học, phải đánh giá mục tiêu để đảm bảo hiệu quả dạy học. Nghiên cứu 19 giáo án tham dự Hội giảng Giáo viên dạy nghề tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2015 cho thấy còn có nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể là 100 % xác định mục tiêu chưa phù hợp, 100% thông báo mục tiêu không hiệu quả hoặc không thông báo, 47 % không đánh giá mục tiêu về kiến thức. Đây là trở ngại lớn khi chuyển từ định hướng nội dung sang năng lực trong dạy nghề, rất cần phải thay đổi.

Từ khóa: Mục tiêu bài học; xác đinh; thông báo; đánh giá; dạy nghề.

 

Giới thiệu

Thời khóa biểu