16. Trần Hoàng Đợi*, Nguyễn Thị Quyên**, Sử dụng bản đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Vinh, tr. 72 - 79.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

** Trường Đại học Dân lập Phú Xuân

 

 

 

Tóm tắt

Được xem là "công cụ vạn năng của bộ não", phương pháp Bản đồ tư duy là một trong những lựa chọn đáng lưu tâm cho nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng các môn lý luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn. Phương pháp này có thể ứng dụng linh hoạt trong rất nhiều khâu của quá trình dạy học. Người giảng viên có thể dùng Bản đồ tư duy để chuẩn bị bài giảng, lập kế hoạch giảng dạy, giảng dạy, phát tài liệu cho sinh viên, tổ chức thảo luận nhóm, đánh giá sinh viên, tự đánh giá... giúp tăng tính hấp dẫn và hiệu quả của kiến thức muốn chuyển tải; còn sinh viên có thể dùng để ghi chép và ghi chú, lập kế hoạch viết tiểu luận, thảo luận nhóm, thuyết trình, học bài thi,... giúp họ cải thiện khả năng ghi nhớ, sáng tạo để đạt kết quả học tập tốt hơn.

Từ khóa: Bản đồ tư duy, lý luận chính trị, phương pháp, thảo luận nhóm, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giới thiệu

Thời khóa biểu