15. Nguyễn Đăng Thông*Nguyễn Xuân Trung*, Ngô Quốc Hưng(2016), Xây dựng đội ngũ giáo viên dạy lái xe ô tô tỉnh Thừa Thiên Huế đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, Tạp chí Khoa học dạy nghề, 37+38, tr. 49-52.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

Tóm tắt

Xây dựng đội ngũ giáo viên luôn là vấn đề cấp bách trong giáo dục và dạy nghề nói chung. Với đào tạo lái xe ô tô, hoạt động dạy nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông, một vấn nạn của toàn xã hội hiện nay, thì càng cấp bách hơn. Bài viết này đánh giá thực trạng trình độ học vấn, chuyên ngành được đào tạo và từ đó đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên dạy lái xe ô tô tỉnh Thừa Thiên Huế. Các giải pháp bao gồm (1) nâng cao trình độ học vấn từ sơ cấp lên trung cấp, (2) bồi dưỡng chuyên ngành ngắn hạn và (3) tổ chức dạy học tích hợp song song với dạy học truyền thống.

Từ khóa: Giáo viên, lái xe, học vấn, chuyên ngành, chất lượng. 

Giới thiệu

Thời khóa biểu