9. Nguyễn Xuân Trung*, Biện pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn tự học trong bài giảng dạy nghề, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, 133, tr. 131-133.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

Tóm tắt

Hướng dẫn tự học hoặc hướng dẫn tự rèn luyện là bước cuối cùng của một bài giảng dạy nghề. Hướng dẫn tự học có vai trò giúp người học phát triển nội dung bài học, “học một, biết mười”, rộng hơn là để phát triển năng lực người học, để lao động sáng tạo về sau này. Tuy nhiên, trong thực tế lại được giáo viên dạy nghề thực hiện khá sơ sài hoặc thậm chí là không thực hiện. Bài báo này trình bày các biện pháp nâng cao hiệu quả hướng dẫn tự học trong bài giảng dạy nghề. Cụ thể là: Tích hợp đa môn, kết nối bài học với thực tế, giới thiệu tài liệu tham khảo và kết hợp các mục tiêu, các hoạt động.

Từ khóa: Hướng dẫn tự học, dạy nghề, nâng cao, năng lực.

Giới thiệu

Thời khóa biểu