8. Nguyễn Xuân Trung*, Giáo án điện tử: Một khái niệm thiếu chính xác, Tạp chí Dạy và học ngày nay, 9, tr. 24, 32.

 


* Trường Cao đẳng Giao thông Huế

 

 

 

Tóm tắt

Khái niệm giáo án điện tử đang được sử dụng rộng rãi với hai cách hiểu khác nhau, (1) là giáo án được lưu trữ, thể hiện ở dạng điện tử trong máy vi tính và (2) là bài giảng điện tử được soạn để trình chiếu. Cả hai cách hiểu này đều thiếu chính xác. “Giáo án” cần được hiểu là bản kế hoạch dạy học của giáo viên dù ở dạng giấy hay điện tử, còn thuộc tính “điện tử” không chỉ bao gồm định dạng, lưu trữ, chia sẻ điện tử mà còn có sự hỗ trợ của hệ thống mạng máy tính, Internet, các ứng dụng công nghệ thông tin và những thông lệ, quy định mang tính quốc gia và toàn cầu. Do vậy, không nên sử dụng khái niệm giáo án điện tử.

Từ khóa: Giáo án, điện tử, kế hoạch, dạy học, khái niệm.

Giới thiệu

Thời khóa biểu