1. Lê Văn Tụy*Nguyễn Tất Thành**, Nguyễn Tiến Lợi***Nghiên cứu thực nghiệm cơ cấu kiểm soát hệ thống cung cấp nhiên liệu cho xe tập lái, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, tập 53, số 4, trang 56-61.


*Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế
***Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình      

 

2. Đặng Đức Cường*Đặng Văn Phước**Thiết kế, chế tạo thử nghiệm thuyền cánh ngầm chạy bằng sức người tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản, Trường Đại học Nha Trang, số 2/2012, trang 151-155.


* Trường Cao đẳng nghề Quy Nhơn
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế 

 

 

 

3. Đinh Vương Hùng*, Phan Xuân Phương*Nguyễn Xuân Trung**Nghiên cứu quá trình sấy tỏi bằng hệ thống sấy dùng năng lượng mặt trời kiểu hỗn hợp đối lưu tự nhiên, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 71, số 2, trang 153-163.


*Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế         
**Trường Trung học Giao thông vận tải Huế       

 

 

4. Thai Thanh Ha*, Le Thi Van Hanh*Nguyen Thanh Khanh**How public administration reform performance can be measured by provincial competitiveness index and per capita GDP in Vietnam, Journal of Science, Hue University, Vol. 70, No 1 (2012) pp. 29-37.


* National Academy of Public Administration
** Hue Intermediate School of Transport

5. Phan Văn Hòa*­­­Hoàng Hùng**, Nguyễn Trí Lạc*,  Nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô tại Trường Trung học Giao thông vận tải Huế, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, tập 76A, số 7, trang 79-86.


*Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
** Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

6Nguyễn Đăng Thông*, Đào tạo lái xe ô tô - Cần đổi mới phương pháp Dạy học theo hướng tích hợp, Tạp chí Giao thông vận tải, 11/2012, trang 57-58.

*Trường Trung học Giao thông vận tải Huế

 

 

Góc ảnh

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31

Giới thiệu

Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 04 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ôtô tháng 01/2018
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 01 năm 2018
Read more
Chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12/2017 (2)
Nhà trường tổ chức chiêu sinh các lớp lái xe ô tô tháng 12 năm 2017
Read more
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 31 tháng 9/2017
Chiêu sinh lớp lái xe mô tô A2 khóa 30 tháng 7-2017

Thời khóa biểu