Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày 23 tháng 12 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tài, Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Trước đó ông Nguyễn Anh Tài  giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.