Bổ nhiệm Quyền trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Ngày 28 tháng 9 năm 2017, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông Huế đã ban hành quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ, viên chức. Cụ thể:

Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tài, Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính giữ chức vụ Quyền trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.